Menu

DOMY JEDNORODZINNE


Prowadzimy kompleksową obsługę projektu – od wstępnych koncepcji do nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budynku.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • doradztwo przy wyborze lokalizacji inwestycji
 • opracowanie koncepcji
 • wykonanie projektu indywidualnego (budowlanego i wykonawczego)
 • adaptację projektu typowego
 • wykonanie projektów instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • wykonanie projektów aranżacji wnętrz
 • nadzór autorski nad realizacją inwestycji
 • wizualizacje 3D

Reprezentujemy inwestora w urzędach i instytucjach. Załatwiamy formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę i z przekazaniem budynku do użytkowania. Na życzenie klienta prowadzimy nadzór autorski. Czuwamy nad realizacją projektu we współpracy z firmami wykonawczymi zaangażowanymi w budowę.


ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO - PROJEKT INDYWIDUALNY

MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

 • decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • kopia mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • dokumentacja geotechniczna
 • oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz do dróg publicznych
 • wytyczne funkcjonalno-przestrzenne

ZAKRES OPRACOWANIA

A. PROJEKT KONCEPCYJNY

określający wstępne architektoniczne i technologiczne zasady rozwiązań i standardów, które są podstawą dalszych prac projektowych

B. PROJEKT BUDOWALNY

stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:

  • orientacja położenia działki
  • granice działki
  • usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
  • oznaczenie wejść i wjazdów
  • oznaczenie liczby kondygnacji
  • oznaczenie charakterystycznych rzędnych
  • oznaczenie charakterystycznych wymiarów i wzajemnych odległości obiektów i urządzeń budowlanych
  • układ komunikacji wewnętrznej
  • ukształtowanie terenu i zieleni
  • układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu wraz z przyłączami (wodociągowe, ujęć wody, cieplne, gazowe, kanalizacyjne, odprowadzania wód opadowych)
  • układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych
  • zestawienie powierzchni (powierzchnia zabudowy, dróg, parkingów, chodników, zieleni)
 • PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY

  • ARCHITEKTURA:
   • część opisowa:
    • przeznaczenie i program użytkowy budynku
    • zestawienie powierzchni i kubatur
    • opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych
    • forma architektoniczna w odniesieniu do określonej w decyzji o warunkach zabudowy lub w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
    • rozwiązania materiałowe
   • część rysunkowa:
    • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu
    • przekroje przeprowadzone w charakterystycznych miejscach
    • elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego i jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron z określenim graficznym wykończeniowych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji
    • rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych

  • KONSTRUKCJE:
   • część opisowa:
    • określenie warunków geotechnicznych
    • poziom posadowienia budynku - uwarunkowania
    • rodzaj fundamentów (rodzaj zbrojenia, klasa betonu, in.)
    • ściany fundamentowe (j.w.)
    • stropy międzykondygnacyjne (j.w., rodzaj, materiały, obliczenia w zależności od rozpiętości)
    • klatki schodowe (j.w.)
    • słupy (materiały, obliczenia)
    • nadproża, podciągi (materiały, obliczenia w zależności od rozpiętości)
    • wieńce (j.w.)
   • część rysunkowa:
    • rzut fundamentów
    • rzut więźby dachowej
    • schematy graficzne uzupełniające obliczenia

  • POZOSTAŁE OPRACOWANIA BRANŻOWE:
   • część opisowa:
    • Instalacja wody zimnej
     • przyłącze do sieci, ew. urządzenia własnego
     • zapotrzebowanie ilości wody na dobę
     • elementy instalacji
    • Kanalizacja sanitarna
     • przyłącze sieci
     • obliczenie ilości ścieków na dobę
     • elementy instalacji
    • Instalacja c.o. i wody ciepłej
     • charakterystyka energetyczna budynku
     • rodzaj kotłowni, rodzaj kotła
     • elementy instalacji c.o. i c.w.
     • obliczanie przekrojów kanałów dymowych i spalinowych
    • Instalacji gazowa
     • przyłącze do sieci lub zbiornika indywidualnego
     • umiejscowienie licznika
     • elementy instalacji
    • Instalacje elektryczne
     • elementy instalacji
     • rozdział energii (rodzaj tablicy bezpiecznikowej, przewidziane obwody)
   • część rysunkowa:
    • schematy elementów podstawowego wyposażenia technologicznego

WNĘTRZA

Średnia cena projektu mieszkania – 150zł/m²

W przypadku projektu wybranych pomieszczeń:

 • łazienka – 250zł/m²
 • kuchnia – 250zł/m²
 • salon, pokój, sypialnia – 200zł/m²
 • przedpokój – 150zł/m²

Cena obejmuje:

Inwentaryzację architektoniczną:

 • obmiar ścian, otworów okiennych i drzwiowych
 • naniesienie stałych elementów wyposażenia, urządzeń sanitarnych i grzejników
 • naniesienie punktów elektrycznych
 • naniesienie punktów wod.-kan.

Projekt wnętrz:

 • projekt funkcjonalny – ewentualne zmiany w rozmieszczeniu ścian oraz rozmieszczenie elementów wyposażenia
 • projekt elementów stałych – zabudowa wnęk, szafy wnękowe, garderoby, łazienka wraz z projektem szafek łazienkowych
 • projekt zabudowy kuchennej
 • projekt rozmieszczenia punktów elektrycznych
 • projekt rozmieszczenia punktów sanitarnych
 • dobór materiałów wykończeniowych - glazury, terakoty, ceramiki sanitarnej, armatury sanitarnej, stolarki drzwiowej, klamek, listew cokołowych, podłogi drewnianej
 • dobór kolorystyki
 • dobór oświetlenia
 • rysunki wykonawcze (pozwalające na wykonanie projektu zgodnie ze sztuką budowlaną)
 • wizualizacje 3D

KALKULATOR

Podaj:
m2
m2
m2
m2
m2

Szacowany koszt projektu:

0 PLN

Na życzenie Klienta, po precyzyjnym określeniu zakresu prac projektowych, przygotowujemy oferty indywidualne.

Website made by Narrax Webdesign, © 2018 All rights reserved architekci2 arch.Anna Borkowska-Przystał